Wij bewoners van Stichting Happiness zijn altijd blij met een bijdrage. Zo kunnen wij dan extra leuke dingen doen of helpen wij ook graag andere mensen.Beloningsbeleid
Stichting Happiness beoogd het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De stichting doet geen uitkeringen aan oprichter of aan hen die deel uit maken van organen van de stichting.
Doelstelling
Stichting Happiness heeft als doel het aanbieden van kleinschalige, huiselijke, veilig en aangepaste woonruimte aan mensen met een beperking waarbij de individuele zorg, begeleiding en ondersteuning op een holistische wijze wordt aangeboden, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Bij het uitvoeren hiervan staat een individuele benadering, de sociale participatie met bewoners in de omgeving, het welbevinden, zingeving en kwaliteit van leven van de doelgroep voorop.
Het bieden van (financiële) steun aan zorgbehoevende mensen in de ruimste zin van het woord
Het verkrijgen en exploiteren van onroerend goed ten behoeve van de hiervoor omschreven doelgroep (begeleid wonen of vergelijkbare vorm)
Kennisdeling van plannen, ervaringen en business cases aan geïnteresseerden, zodat deze kunnen profiteren van de opgedane kennis en ervaring. 
De stichting probeert haar doel te bereiken door het holistisch zorgdragen en begeleiden, dat houdt in dat het gevoelsleven, het geestelijke, sociale en het lichamelijke aspect van de persoon centraal staat. Daarbij zal er continu naar een goede balans gezocht worden zodat deze heelheid bij de personen maar ook in de groep blijft bestaan. De nadruk zal liggen op de positieve kwaliteiten van de mensen zodat deze tot ontwikkeling en bloei kunnen komen. 
De stichting verkrijgt haar gelden door subsidies, fondswerving, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten dan wel uit andere ontvangsten.